De regels, algemene voorwaarden en afspraken

Algemene Voorwaarden RM Photographics

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. RM Photographics: Het fotografiebedrijf, gevestigd te Pastoor Rölingstraat 19, 7011GR Gaanderen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64373177.
b. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van RM Photographics.
c. Foto’s: Zowel digitale als geprinte foto’s, inclusief alle rechten hierop, gemaakt en/of geleverd door RM Photographics.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen RM Photographics en de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Beeldrechten en artistieke rechten
a. RM Photographics behoudt altijd de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de Foto’s. De Klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht van de Foto’s voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. Het is de Klant niet toegestaan om de Foto’s te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen met RM Photographics. Elke inbreuk op de auteurs- en artistieke rechten van RM Photographics kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties.

4. Levering van Foto’s
a. RM Photographics zal zich inspannen om de Foto’s binnen een redelijke termijn te leveren. Leveringstermijnen zijn echter slechts indicatief en kunnen niet als fatale termijnen worden beschouwd.
b. De Klant ontvangt de Foto’s digitaal of, indien schriftelijk overeengekomen, geprint. Het risico van beschadiging en verlies van geprinte foto’s gaat over op de Klant op het moment van levering.

5. Betaling
a. De betaling voor de diensten en Foto’s van RM Photographics dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Bij niet-tijdige betaling behoudt RM Photographics zich het recht voor om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

6. Annulering en wijzigingen
a. Bij annulering van een fotoshoot door de Klant binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, behoudt RM Photographics zich het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor de gemaakte kosten.
b. Wijzigingen in de opdracht of fotoshoot door de Klant dienen tijdig schriftelijk te worden doorgegeven. RM Photographics zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken te voldoen, maar behoudt het recht om extra kosten in rekening te brengen voor substantiële wijzigingen.

7. Klachten
a. Klachten over de geleverde Foto’s dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan RM Photographics, vergezeld van een duidelijke omschrijving van de klacht.
b. RM Photographics zal naar beste vermogen proberen om eventuele klachten naar tevredenheid van de Klant op te lossen.

8. Aansprakelijkheid
a. RM Photographics is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Foto’s, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.
b. De aansprakelijkheid van RM Photographics is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

9. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle overeenkomsten tussen RM Photographics en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RM Photographics is gevestigd.

10. Overige bepalingen
a. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door RM Photographics worden gewijzigd. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op de website van RM Photographics.
b. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal RM Photographics de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 01-08-2023.